021-ENBİYA SURESİ

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

[021.001]        Yaklaştı nâsa hisabları onlar ise hâlâ gaflette aldırmıyorlar

[021.002]        Rablarından kendilerine gelen her yeni ıhtarı mutlak eğlenerek dinliyorlar

[021.003]        Kalbleri hep oyunda hem onlar o zalimler şu gizli fısıltıyı sirleştiler: bu sırf sizin gibi, bir beşer artık göre göre sihere mi gidiyorsunuz?

[021.004]        Dedi: rabbım söyleneni bilir: Gökte de Yerde de ve o öyle semî, öyle alîmdir

[021.005]        Dediler: adgâsü ahlâm, yok onu uydurdu, yok o bir şâir, yoksa bize evvelkilerin gönderildikleri gibi bir âyet getirsin

[021.006]        Onlardan evvel ihlâk ettiğimiz hiç bir karye iyman etmedi şimdi onlar mı iyman edecekler?

[021.007]        Senden evvel de başka değil ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım ricâl gönderdik, haydin zikr ehline sorun bilmiyorsanız

[021.008]        biz onları hem yemek yemez bir cesed yapmadık hemde mühalled değildiler

[021.009]        Sonra onlara olan va'de sadık olduk da kendilerini ve dilediklerimizi necata çıkarıp müsrifleri helâk ettik

[021.010]        Şanım hakkı için size bir kitab indirdik ki bütün şanımız onda? hâlâ akıllanmıyacakmısınız?

[021.011]        Halbuki biz zulmetmekte olan nice memleket kırdık geçirdik, ve arkasından diğerlerini başka bir kavm olarak neşet ettirdik

[021.012]        Be'simizi hissettikleri vakit, hemen oradan üzengi depiyorlardı,

[021.013]        yok, dedik: tepinmeyin, dönün o içinde şimartıldığınız şeylere ve meskenlerinize, ki sorguya çekileceksiniz

[021.014]        Vay bizlere: bizler cidden zalimler idik dediler

[021.015]        Artık bütün davaları bu oldu kaldı, nihayet onları öyle yapdık ki biçildiler, söndüler

[021.016]        Biz o Göğü ve Yeri oyunculuk etmek üzere yaratmadık

[021.017]        Eğer bir eğlence ittihaz etmiş olsa idik onu kendi ledünnümüzden ittihaz ederdik, yapacak olsa idik öyle yapardık

[021.018]        Hayır biz hakkı bâtılın tepesine fırlatırız da beynini parçalar, bir de bakarsın o anda mahvolmuştur, vay sizlere de o ettiğiniz vasıflardan

[021.019]        Halbuki Göklerde Yerde kim varsa onundur, ve onun huzurundakiler ona ibâdetten ne çekinirler ne de yorgunluk duyarlar

[021.020]        Gece gündüz ona tesbih ederler, fütur getirmezler

[021.021]        Yoksa bir takım ilâhlar edindiler de Arzdan neşri onlar mı yapacaklar?

[021.022]        Yerde Gökte Allahtan başka ilâhlar olsa idi ikisi de fâsid olmuş gitmişti, rabbın o arşın rabbı Allah münezzeh sübhandır onların isnad ettikleri vasıflardan

[021.023]        O yaptığından mes'ul olmaz onlar ise mes'uldürler

[021.024]        Yoksa ondan başka ilâhlar mı edindiler? De ki: haydi getirin bürhnınızı, işte benimle beraber olanların zikri ve benden evvelkilerin zikri, fakat çokları hakkı bilmezler de onun için ı'raz ederler

[021.025]        Senden evvel hiç bir Resul göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmıyalım: hakikat bu: benden başka ilâh yoktur, onun için hep bana ıbadet edin

[021.026]        Böyle iken dediler ki: Rahman veled ittihaz etti, tenzih o sübhana, doğrusu onlar ikram olunmuş kullardır

[021.027]        Onun sözünün önüne geçmezler hep onun emriyle hareket ederler

[021.028]        O onların önlerindekini arkalarındakini bilir ve onlar onun rıza verdiği kimselerden başkasına şefaat etmezler, ve hepsi onun haşyetinden titrerler

[021.029]        Ve içlerinden her kim ben ondan başka bir ilâhım derse biz ona Cehennemi ceza veririz, zalimleri biz böyle cezalandırırız

[021.030]        Ya o küfredenler görmedilerdemi ki Semavât-ü Arz bitişik idiler de biz onları ayırdık, hayatı olan her şey'i sudan yaptık, hâlâ inanmıyorlar mı?

[021.031]        Arzda da onları çalkalar diye baskılar oturttuk, hem onda bol bol açıklıklar yaptık ki doğru gidebilsinler

[021.032]        Semayı da mahfuz bir sakıf yaptık, onlar ise onun âyetlerinden yüz çeviriyorlar

[021.033]        Halbuki o, o hâlık ki geceyi, gündüzü ve Şems-ü Kameri yaratmış, bütün o ecram her biri birer felekte yüzüyorlar

[021.034]        Bir de biz senden evvel hiç biri beşer için huld nasîb etmedik, şimdi ser ölürsen onlar muhalled mi kalacaklar?

[021.035]        Her nefis ölümü tadacak ve sizi bir imtihan olarak şer ve hayr ile mübtelâ kılacağız, hepiniz de nihayet bize irca' olunacaksınız

[021.036]        O küfredenler seni gördükleri vakıt da seni alaya tutuyorlar, bu mu ilâhlarınızı anıp duran diyorlar, halbuki onlar hep rahmânın zikrine küfrediyorlar

[021.037]        İnsan aceleden yaratıldı, yarın ben onlara âyetlerimi göstereceğim şimdi siz acele etmeyin

[021.038]        Bir de bu va'd ne zaman? Doğru iseniz, diyorlar

[021.039]        Bilseler o küfredenler ne yüzlerinden ne arkalarından ateşi men'edemiyecekleri, ve hiç bir taraftan yardım olunmıyacakları o demi

[021.040]        Doğrusu o onları bağdeten gelecek de kendilerini dondura kalacak, artık ne reddini güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecek

[021.041]        Kasem olsun ki senden evvel bir çok Peygamberlerle istihzâ edildi de içlerinden alay edenleri o istihzâ ettikleri şey kuşatıverdi

[021.042]        De ki sizi: gece ve gündüz o rahmandan kim koruyabilir? Fakat onlar rablarının zikrinden sarfı nazar etmişlerdir

[021.043]        Yoksa onlar için kendilerini önümüzden men'edecek ilâhlar mı var? Onlar kendi nefislerini bile kurtaramıyacakları gibi bizden sahabet de olunmazlar

[021.044]        Doğrusu biz, onları ve atalarını yaşattık hettâ o ömür onlara uzun geldi, fakat şimdi görmüyorlar mı o Arzı etrafından eksiltip duruyoruz, o halde galip onlar mı?

[021.045]        De ki ben sizi ancak vahyile inzar ediyorum, amma ne kadar inzar edilseler sağırlar da'veti işitmezler

[021.046]        Maamafih kasem olsun rabbının azâbından onlara bir nefha dokunursa muhakkak diyeceklerdir ki vay bizlere! Bizler cidden zâlimler idik

[021.047]        Biz ise Kıyamet günü için mizanlara adâleti koruz da hiç bir nefis, zerrece zulm edilmez, bir hardel tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir koruz, hisabcı da biz yeteriz

[021.048]        Celâlim hakkı için biz Musâ ile Harûna fürkan ve bir zıya ve bir zikir vermiştik, müttekıler için

[021.049]        O müttekıler için ki rablarına gıyabda haşyet beslerler ve o saatten titrer dururlar

[021.050]        İşte bu - Kur'an - da bizim indirdiğimiz mübarek zikirdir şimdi siz bunu mu inkâr ediyorsunuz

[021.051]        Şanım hakkı için bundan evvel de İbrahime rüşdünü vermiştik

[021.052]        O vakıt ki babasına ve kavmine ne bu başına toplanıb durduğunuz temasîl dedi

[021.053]        Atalarımızı bunlara ıbadet ediyor bulduk dediler

[021.054]        Kasem olsun ki dedi, siz de atalarınız da açık bir dalâl içindesiniz

[021.055]        Dediler: ciddi mi söylüyorsun yoksa sen şakacılardan mısın

[021.056]        Doğrusu, dedi: rabbınız o Göklerin ve Yerin rabbıdır ki onları yaratmıştır ve ben buna şehadet edenlerdenim

[021.057]        Ve tallahi siz dönüp gittikten sonra putlarınıza lâhüdd bir tedbir yapacağım

[021.058]        Derken onları parça parça etti, ancak bir büyüklerini bıraktı ki belki ona müracaat ederler

[021.059]        Bunu bizim ilâhlarımıza kim yapmış? Her halde o zalimlerden biri dediler

[021.060]        Bir delikanlı işittik bunları anıyor adına İbrahim deniyormuş dediler

[021.061]        Haydin dediler: getirin onu nâsın gözleri önüne belki şehadet ederler

[021.062]        Dediler: sen mi yaptın bunu ilâhlarımıza ya İbrahim

[021.063]        Belki dedi şu büyükleri yapmıştır, sorun bakalım onlara eğer söylerlerse

[021.064]        Bunun üzerine vicdanlarına müracaat ettiler de dediler: doğrusu siz haksızsınız

[021.065]        Sonra yine tepeleri üstü ters döndüler, sen cidden bilirsin ki bunlar söylemez dediler

[021.066]        O halde dedi: Allahı bırakıp da size hiç bir faide veremiyecek, zarar da edemiyecek nesnelere mi tapıyorsunuz?

[021.067]        Yuf size ve Allahdan başka taptıklarınıza! hâlâ akıllanmıyacak mısınız?

[021.068]        Siz bunu, dediler: yakın da ilâhlarınızın öcünü alın, bir iş yapacaksınız

[021.069]        Ey nâr, serin ve selâmet ol İbrahime dedik

[021.070]        Ona bir dolab kurmak istediler, biz de daha ziyade kendilerini husrâna düşürdük

[021.071]        Ve onu Lût ile beraber kurtarıp içinde âlemîne bereketler verdiğimiz Arza çıkardık

[021.072]        Ve ona İshakı ihsan ettik, fazla olarak Ya'kubu da ve her birini salihînden kıldık

[021.073]        Ve hepsini emrimizle yol göteren imamlar ettik ve kendilerine hayırlar işlemeği, namaz kılmayı zekât vermeyi, vahyeyledik ve hep bize âbid idiler

[021.074]        Lût, ona da huküm, bir ılim verdik ve onu habasetler işliyen o karyeden kurtardık, hakıkat onlar kötü, fasık bir kavm idiler

[021.075]        Onu ise rahmetimize idhal eyledik, çünkü o cidden salihînden idi

[021.076]        Nuhu da, zira mukaddemâ nidâ etmişti, biz de duâsını kabul ettik de kendisini ve ehlini büyük bir sıkıntıdan kurtardık

[021.077]        Ve âyetlerimizi tekzib eden kavmden öcünü aldık, hakikat onlar kötü bir kavm idiler, biz de hepsini birden gargettik

[021.078]        İsmaili de, İdrisi de, Zül'kıfli de; hepsi sabirînden Davud ile Süleymanı da, o vakit ki ikisi de hars hakkında huküm veriyorlardı, o vakıt ki ekinde geceleyin kavmin davarı yayılmıştı, biz de hukümlerine şâhid idik

[021.079]        Derhal onu Süleymana anlattık, bununla berâber her birine bir huküm ve bir ılim vermiştik ve Davudun maıyyetinde dağları müsahhar kılmıştık, kuşlarla beraber tesbih ediyorlardı ve biz bunları yaparız

[021.080]        Bir de ona sizin için sizi harbinizin şiddetinden korusun diye giyecek san'atı ta'lîm etmiştik, şimdi siz şükrüne eda ediyor musunuz?

[021.081]        Süleyman için de şiddetli rüzgârı ki o içine bereketler verdiğimiz Arza emriyle cereyan ediyordu ve biz her şeyi biliriz

[021.082]        Şeytanlardan da onun için dalgıçlık edenleri ve daha başka amel için çalışanları teshır etmiştik ve hep onları zabteden biz idik

[021.083]        Eyyubu da, zira «rabbehu enni messeniyed durru ve ente erhamur rahimîn» diye rabbına nidâ etti

[021.084]        Biz de duâsını kabul ettik de hemen kendisindeki durru açtık ve tarafımızdan bir rahmet ve âbidler için bir muhtıra olmak üzere ona ehlini ve beraberlerinde onların bir mislini de verdik

[021.085]        İsmaili de, İdrisi de, Zül'kıfli de; hepsi sabirînden

[021.086]        Bunları da rahmetimize idhal eyledik, çünkü cidden salihîndendirler

[021.087]        Zennunu da; hani öfkelenerek gitmişti de biz kendisini aslâ sıkıştırmayız zannetmişti, derken zulmetler içinde «la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimîn» diye nidâ etti

[021.088]        Biz de duâsını kabul ile icabet ettik de kendisini gamden kurtardık ve işte mü'minleri böyle kurtarırız

[021.089]        Zekeriyyayı da; hani rabbına «rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin» diye nidâ etmişti

[021.090]        Biz de duâsını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahyâyı verdik ve onun zevcesini ıslâh eyledik, hakıkat bunlar hayrâtta müsaraat ve bize rağbet ve rehbetle duâ ederlerdi ve bizim için haşı'lerdi

[021.091]        Ve o dişiyi de ki ırzını muhkem korudu da kendisine ruhumuzdan nefhettik, ve kendisile oğlunu âlemîne bir âyet kıldık

[021.092]        İşte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet, rabbınız da bir benim onun için hep bana kulluk edin

[021.093]        Onlar kumandalarını beyinlerinde parçaladılar, fakat hepsi bize rücu' edecekler

[021.094]        İmdi her kim mü'min olarak salihattan bir amel işlerse onun sa'yine küfran yok ve her halde biz onun hisabına yazarız

[021.095]        İhlâk ettiğimiz karyeye dahi haramdır ki rücu' etmiyecek olsunlar

[021.096]        Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc açılıb da her tepeden saldırdıkları

[021.097]        ve hak va'd yaklaştığı vakıt, o zaman işte o küfredenlerin derhal gözleri belerecek «eyvah bizlere biz bundan gaflet ettik, hayır kendimize zulmetmiş olduk» diyecekler

[021.098]        Haberiniz olsun ki siz ve Allahdan başka taptığınız nesneler hep Cehennem mermisisiniz, siz, ona vürud edeceksiniz

[021.099]        Onlar ilâh olsalardı ona vürud etmezlerdi, halbuki hepsi onda muhalled kalacaklar

[021.100]        Öyle ki onların orada bir zefîri var, bunlar da orada iken işitmiyecekler

[021.101]        Şübhe yok ki haklarında bizden husnâ sebkedenler, bunlar, ondan uzaklaştırılmışlardır

[021.102]        ve bunlar canlarının istediğinde muhalled kalacaklardır

[021.103]        O fezeı ekber bunları mahzun etmiyecek ve bunları Melekler şöyle karşılayacaklar: bu işte sizin o gününüz ki va'dolunuyordunuz

[021.104]        O gün ki Semâyı kitablar için defter dürer gibi düreceğiz evvel başladığımız gibi halkı iade edeceğiz, uhdemizde bir va'd, şübhe yok ki biz yaparız

[021.105]        Şanım hakkı için zikirden sonra Zeburda da yazmıştık: ki her halde Arz, ona benim salih kullarım vâris olacaktır

[021.106]        Şübhe yok ki bunda âbid bir kavm için kâfi bir öğüd vardır

[021.107]        Ve seni sâde âlemîne rahmet olarak göndermişizdir

[021.108]        De ki: bana sade vahyolunuyor ki: ilâhınız ancak bir ilâhdır, şimdi siz müsliman oluyor musunuz?

[021.109]        Bunun üzerine aldırmazlarsa o halde de de ki: size düpedüz ı'lân ettim, ve bilmem bu size edilen va'd-ü vaîd pek yakın mi, yoksa uzak mı?

[021.110]        Şübhe yok ki o, söylenenden, açığa vurulanı da bilir gizlediğinizi de bilir

[021.111]        Ve bilmem belki bu-mühlet-sizin için bir imtihan ve vakta kadar bir istifadedir

[021.112]        Dedi: ya rabb! hakka hukmet ve rabbımız rahmandır ancak isnadlarınıza karşı sığınılacak müstean